Úvodní stránka Penzion Hochwald Café Hochwald Ceník a rezervace Reference Historie a pověsti

Ceník a rezervace

Kontakt:
e-mail: hochwald@email.cz
telefon: +420 607 010 887

Ceník ubytování
Délka pobytu:Cena za 1 lůžko na 1 noc:Neobsazené lůžko:
pobyt nad 3 noci
885,- Kč 95,- Kč
pobyt 2 až 3 noci
985,- Kč 190,- Kč
jednodenní pobyt
1385,- Kč 310,- Kč
Ceny obsahují veškeré místní poplatky.

Snídaně: 195,- Kč (cca 5dkg salámu-šunky, cca 5 dkg sýra, 2 chleby, máslo, mléko, konvice čaje či kávy, džus).

Při rezervaci uhraďte, prosím, na náš účet 2201415703/2010 (FIOBANKA) zálohu 1.000,- Kč na osobu. Záloha Vám bude následně odečtena od celkové částy za pobyt.
Storno: Při stornování pobytu ve lhůtě delší 30 dnů si ponecháváme 50 % zálohy, při lhůtě do 30 dnů 100%.

Kauce na ztrátu či poškození klíčů činí 1.100,-Kč. Kauce je hostu vyplacena zpět po vrácení klíčů při jeho odjezdu.

Nástup hostů od 15.00 hodin do 19.00 hodin, jinak po telefonické domluvě (+420 607 010 887). Odjezd do 10.00 hodin.
GDPR - PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů (dále jen „GDPR“), vydává správce osobních údajů v souladu s čl. 12 GDPR následující směrnici:
 1. Správce osobních údajů
  Hvozd-Der Hochwald, s.r.o., Neplachova 2, 370 04 České Budějovice, IČ: 625 26 146, dále jen správce.
 2. Rozsah zpracování osobních údajů
  Osobní údaje jsou zpracovány v minimálním nutném rozsahu a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem. správce.
 3. Zdroje osobních údajů
  Informace jsou poskytovány od zákazníků firmy (subjektů údajů). Zákazník při vstupu do smluvního vztahu se správcem osobních údajů dává tímto souhlas se zpracováním jeho osobních údajů.
 4. Druhy osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  Jméno, adresa, telefon, případné další údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.
 5. Účel zpracování osobních údajů
  Evidence zákazníků (subjektů údajů) pro účely podnikání.
 6. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
  Zpracování je prováděno správcem v jeho provozovně či sídle správce jednotlivými pověřeným zaměstnancem správce. Zpracování se provádí na počítači nebo v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Správce vytvořil technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 7. Doba zpracování osobních údajů
  Jedná se o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.
 8. Poučení
  Správce zpracovává údaje se souhlasem zákazníků (subjektu údajů) s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat údaje upravené zákonem.
 9. Práva subjektů údajů
  Správce na podkladě žádosti subjektu údajů jim umožňuje přístup k vybraným osobním údajům. Zjistí-li subjekt údajů, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požadovat nápravu, kterou umožňuje zákon.
  Správce má právo za poskytnutí všech informací požadovat úhradu ve výši nákladů za poskytnutí informace.
  Jakékoliv podněty mohou subjekty údajů zasílat na e-mailovou adresu správce: hochwald@email.cz

Pro přesné informace zatelefonujte nebo pošlete e-mail

Zpět